Pages Navigation Menu

Onderzoek Dodaars en foto’s Anita Stieglis

Beste leden,

Hopelijk zijn jullie allen nog gezond en lukt het een beetje om het ophokken door te komen. Van Anita Stieglis ontving ik foto’s die ik in haar galerij op de Website heb gezet.

Het bestuur was van plan om bij de algemene ledenvergadering voor te stellen om dit voorjaar de broedende Dodaarzen in het Natura2000 reservaat de Brabantse Wal te inventariseren. Je kunt ze aantreffen op vennen, kreken en plassen. Hun territorium beslaat 2-5 ha. Ze zijn gebonden aan ondiep, zoet stilstaand open water, dat bij voorkeur matig voedselrijk is. Maar voedselarme vennen worden ook gebruikt. Enige mate van eutrofiëring wordt verdragen, maar te voedselrijk water is ongeschikt (planten, vissoorten en vertroebeling).

De instandhoudingsdoelstelling voor de Dodaars is behoud van omvang en verbeteren kwaliteit leefgebied, met een draagkracht voor 40 broedparen. De belangrijkste broedplaatsen op Landgoed de Groote Meer vallen geregeld droog en de broedvogels kunnen nauwelijks uitwijken naar andere vennen. De trend op de Brabantse Wal is de laatste tien jaar significant negatief volgens Sovon. Er zijn geen recente aantallen broedparen bekend, vandaar de oproep om ze in 2020 te tellen.

De telrichtlijnen vind je bij Sovon of bij formulieren en kaarten op deze website. Op onderstaand kaartje zie je de begrenzing van het Natura2000 gebied. Maar, gegevens van andere plaatsen in de gemeentes Bergen op Zoom en Woensdrecht zijn ook welkom.

Als je mee wil doen, stuur me dan een e-mail: Hidde.Bult@home.nl

Met vriendelijke groeten,

Hidde