Pages Navigation Menu

Bescherming: milieu & ruimtelijke ordening

Als belangen van vogels rechtstreeks bedreigd worden, nemen afgevaardigden van de VWG deel aan het overleg met betrokkenen. Vanaf 2023 is de VWG daartoe lid van de Werkgroep Natuur- en Milieubescherming van de Stichting Brabantse Wal. Hier leest u het Jaarverslag over 2023.

Beslisboom bestrijding eikenprocessierups WUR
Biologische bestrijding met nematoden of een bacteriepreparaat (Xentari XG) is dodelijk voor alle rupsen. Indirect is het dus schadelijk voor mezen en andere insectenetende vogels die processierupsen kunnen opeten. De Universiteit Wageningen heeft in samenwerking met de Vlinderstichting een stevige leidraad voor het omgaan met de eikenprocessierups: https://edepot.wur.nl/564889. De beslisboom van de WUR vind je hier.

Verstoringen door vliegtuigen en helikopters: Notitie over incidenten in het Markiezaat

Ze-Bra windmolens
Hierbij de presentatie over het project door de initiatiefnemers en verslagen van het overleg met de natuurverenigingen: overleg 29 juli 2020overleg 25 november 2020overleg 22 februari 2021overleg 21 juni 2021.
Een notitie over de risico’s voor Wespendief, Bruine Kiekendief, Zeearend en Raaf:
Risico’s voor Wespendief van windpark ZE-BRA

De reacties op de MER ingediend door de groene verenigingen bij de Gemeente Reimerswaal:
210520 – Overlegreactie windpark ZE-BRA.doc
210520 – Overlegreactie bijlage 1 – Natuur
210520 – Overlegreactie bijlage 2 – Geluid
20-1063 reactie op opmerkingen op aanvraag omgevingsvergunning concept 210722
20210617 Verslag windpark ZE-BRA – bijeenkomst natuurverenigingen – def

Quickscan Wespendieven bij windpark ZE-BRA door VWG Bergen op Zoom 2021-09-07

Memo 212009-001 Monitoring Wespendief zoekgebied ZEBRA door bureau BEC

Maaien en risico’s voor weidevogels in de Noordpolder van Ossendrecht
Hierbij een verslag Maaien en verstoring van broedvogels in de Noordpolder van Ossendrecht na een veldbezoek met boswachters van Natuurmonumenten op 30 juli 2020.

Groenbeheer in Bergen op Zoom: een noodkreet

Poortgebied Bergse Heide. Hier de verslagen van het Natuurplatform Bergen op Zoom hierover:
6 mei 2020, 28 mei 2020, 10 september 2020
Poortgebied_concept_convenant_2020-09-30