Pages Navigation Menu

Onderzoek: broedvogels

Als we natuur willen beschermen moeten we weten wat we beschermen. De VWG Bergen op Zoom inventariseert daarom al vele jaren broedvogels. Welke soorten broeden in een gebied, hoeveel zijn er en nemen ze toe of af ?  Zo kunnen we meedenken over de gevolgen voor vogels als ingrepen in het terrein op stapel staan. De resultaten lees je in ons tijdschrift ‘Veerkracht’ of in rapporten op het tabblad ‘Publicaties’.

Dit jaar gaan we weer op zoek naar Natura 2000-soorten: Dodaars en Geoorde Fuut 2024 . Elk jaar tellen we broedvogels in een strook in het Markiezaat, hier vind je de resultaten van 2020. Dat jaar speurden we ook naar Dodaarzen, om te zien of maatregelen om de verdroging van de Brabantse Wal tegen te gaan hebben gewerkt: De eindstand van de Dodaarstelling.  In 2019 onderzochten we de broedvogels van de Bergse Heide: inventarisatie Bergse Heide en Vlindertuin in 2019  Het jaar daarvoor onderzochten we de hele Brabantse Wal op Wespendieven. Verslagen vind je hier: Territoria Wespendief in 2018 en in Veerkracht 23-2 (2018) p 41-45.

In 2017 staken leden van de VWG veel tijd in onderzoek naar het voorkomen van Zwarte Specht en Nachtzwaluw op de Brabantse Wal:  Zwarte Specht 2017 en Nachtzwaluw 2017. In een artikel in Limosa wordt verteld hoe het de Zwarte Specht sinds 1990 verging.

In 2016 verzorgde de VWG een cursus over het inventariseren van broedvogels volgens het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De praktijklessen vonden plaats bij de Fort de Roovere en de Groote Melanen onder leiding van Ton Bakker en Hidde Bult: Broedvogels Melanen 2016. De theorielessen werden gegeven door Jan-Willem Vergeer (Sovon).  Praktische tips over BMP onderzoek en Avimap lees je in Avimap-tips-3.pdf.

In 2012/15 deed de VWG mee aan het Atlasproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Daarbij werden in  het hele land atlasblokken, vierkanten van 5 x 5 kilometer op topografische kaarten, onderzocht op het voorkomen van vogels in winter en broedtijd. De Atlas verscheen in 2018, wijlen Ray Teixeira en Hidde Bult beschreven enkele broedvogels. Opnieuw had atlasblok 4934 bij Bergen op Zoom de meeste broedvogels van Nederland, net als in 1998/2000! Een verslag over veranderingen in het voorkomen van wintervogels in onze regio is te lezen in Veerkracht 22-2, 2017.

Het broedvogelonderzoek door de VWG vormde een belangrijke pijler onder de totstandkoming van de ‘Atlas van de West-Brabantse broedvogels.’ Dit fraaie boek is nog beperkt  verkrijgbaar.