Pages Navigation Menu

Onderzoek: broedvogels

Als we natuur willen beschermen moeten we weten wat we beschermen. De VWG Bergen op Zoom inventariseert daarom al vele jaren broedvogels. Welke soorten broeden in een gebied, hoeveel zijn er en nemen ze toe of af ?  Zo kunnen we meedenken over de gevolgen voor vogels als ingrepen in het terrein op stapel staan. De resultaten lees je in ons tijdschrift ‘Veerkracht’ of in rapporten op het tabblad ‘Publicaties’.

In 2019 gaan we op zoek naar broedvogels op de Bergse Heide: inventarisatie Bergse Heide en Vlindertuin in 2019  Je kunt je opgeven bij Jan Hogerwaard (jhogerwaard@ziggo.nl).

In 2018 onderzochten we Wespendieven. Verslagen vind je op tabblad rapporten (Territoria Wespendief in 2018) en in Veerkracht 23-2 (2018) p 41-45.

In 2017 staken een aantal leden van de VWG veel tijd in onderzoek naar het voorkomen van Zwarte Specht en Nachtzwaluw op de Brabantse Wal. De resultaten lees je in korte verslagen op de website Zwarte Specht 2017 en Nachtzwaluw 2017 en in een artikel in Limosa waarin wordt nagegaan hoe het met de Zwarte Specht gaat op de Brabantse Wal.

In 2016 verzorgde de VWG een cursus over het inventariseren van broedvogels volgens het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De praktijklessen vonden plaats bij de Fort de Roovere en de Groote Melanen onder leiding van Ton Bakker en Hidde Bult. De theorielessen werden gegeven door Jan-Willem Vergeer (Sovon).  De resultaten vind je in een rapport op de Website: Broedvogels Melanen 2016.

In 2012/15 deed de VWG mee aan het Atlasproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Daarbij werden in  het hele land atlasblokken, vierkanten van 5 x 5 kilometer op topografische kaarten, onderzocht op het voorkomen van vogels in winter en broedtijd. De nieuwe Atlas is in 2018 verschenen, Ray en Hidde beschreven enkele broedvogels. Opnieuw bleek de Brabantse Wal vogelrijk: in atlasblok 4934 bij Bergen op Zoom broedden weer  de meeste vogelsoorten van heel Nederland, net als in 1998/2000! Een verslag over de vele veranderingen in het voorkomen van wintervogels in onze regio is te lezen in Veerkracht 22-2, 2017.

Het broedvogelonderzoek door de VWG vormde een belangrijke pijler onder de totstandkoming van de ‘Atlas van de West-Brabantse broedvogels.’ Dit fraaie boek is via de Vogelwerkgroep nog verkrijgbaar.