Pages Navigation Menu

Onderzoek: broedvogels

Als we natuur willen beschermen moeten we weten wat we beschermen. De VWG Bergen op Zoom houdt zich daarom al vele jaren bezig met broedvogelinventarisaties. Welke vogelsoorten broeden in een gebied, hoeveel zijn het er en nemen ze toe of af ?  Zo kunnen we meedenken over de gevolgen voor vogels als er ingrepen in het terrein op stapel staan. De resultaten lees je in ons tijdschrift ‘Veerkracht’ of in rapporten op het tabblad ‘Publicaties’. Het broedvogelonderzoek door de VWG vormde een belangrijke pijler onder de totstandkoming van de ‘Atlas van de West-Brabantse broedvogels.’ Dit fraaie boek is via de Vogelwerkgroep nog verkrijgbaar.

In 2012/15 deed de VWG mee aan een grootschalig landelijk project van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Daarbij werd het gehele land op het voorkomen van vogels onderzocht in de winter en in de broedtijd. Dat systematische onderzoek gebeurde in zogenaamde atlasblokken, vierkanten van 5 x 5 kilometer op topografische kaarten. De atlasblokken op de Brabantse Wal waren rijk aan vogelsoorten,. Een atlasblok bij Bergen op Zoom (4934) kende  zelfs de meeste broedvogelsoorten van heel Nederland, net als in 1998/2000! Een kort verslag over het winteronderzoek in 2012/2015 is te lezen in Veerkracht 22-2, 2017.

In 2016 verzorgde de VWG een cursus over het inventariseren van broedvogels volgens de methode van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De theorielessen werden gegeven door Jan-Willem Vergeer (Sovon). De praktijklessen vonden plaats bij de Fort de Roovere en de Groote Melanen onder leiding van Ton Bakker en Hidde Bult. De resultaten worden samengevat in een rapport op de Website: Broedvogels Melanen 2016.

In 2017 staken een aantal leden van de VWG veel tijd in onderzoek naar het voorkomen van de Zwarte Specht en van de Nachtzwaluw op de Brabantse Wal. De resultaten van die inspanningen zijn ook te in korte verslagen op de website: Zwarte Specht 2017 en Nachtzwaluw 2017.

In 2018 gingen we op zoek naar Wespendieven. Een voorlopig rapport vind je hier.