Pages Navigation Menu

Veerkracht 2022 jaargang 27

Beste leden,

Met genoegen kan ik jullie melden dat Veerkracht 2022 jaargang 27 op onze webstek staat. Positief is dat artikels over onze noeste vogeltellingen bij de Natuurdoelanalyses van Brabantse Wal en Markiezaat gebruikt zijn. Helaas leidden die wel tot de conclusie dat maatregelen tegen verdroging en stikstofdepositie tot nu toe onvoldoende zijn voor natuurherstel. Stem daarom op 15 maart op partijen voor Waterschap en Provinciale Staten die het tij effectief willen keren. De Noordpolder van Ossendrecht laat zien dat positieve veranderingen mogelijk zijn.

Het duurde even voor dit nummer verscheen. Want afgezien van telverslagen kwamen er amper stukjes binnen bij de redactie. Daarom dank aan Ria, Ton, Joep en Ingrid die wel kopij aanleverden. Twee excursieverslagen van Marike hebben jullie nog tegoed, ze komen in de volgende uitgave.

Namens de redactie veel leesplezier toegewenst,

Hidde Bult