Pages Navigation Menu

Tapuit, Zeeuws-Vlaanderen, Plantsoenbeheer en Stikstofdepositie

Beste leden van de VWG,

Hierbij wat berichten over de laatste weken.  

Tapuitkasten geplaatst
De Tapuit doet het als broedvogel belabberd in Nederland. De laatste incidentele broedpoging in onze streek was – voor zover bekend – in 2012. We zien elk voor- en najaar nog Tapuiten, maar dat zijn doortrekkers. Wel fotografeerde Ingrid Donga in 2022 een man die voedsel verzamelde. Ook bleef dat paar tot juni ter plekke op die ideale locatie. Dat zijn twee aanwijzingen voor een broedgeval.
Afgelopen Sovon-dag hoorde Ingrid dat je Tapuiten kunt helpen met speciale nestkasten. Erik de Jonge vond het goed om er een paar op geschikte plaatsen in terreinen van Brabants Landschap te leggen. Ingrid zette een oproep op onze webstek, enkele leden gingen aan de slag en begin april zijn ze op geschikte plekken ingegraven.

Weekend Zeeuws-Vlaanderen.
De weekendexcursie van de VWG was met 19 deelnemers goed bezocht en was heel succesvol. Via bovenstaande koppeling krijg je een korte impressie.

Groenbeheer Bergen op Zoom
In Zeeuws-Vlaanderen vroeg Klaas Koopmans of de VWG, samen met IVN en de Bijenvereniging, een oproep aan de Gemeente Bergen op Zoom wil ondersteunen om het groenbeheer bij te sturen. Het beheer zorgt nu voor een genadeloze kaalslag van de natuurwaarden van het gemeentegroen. De onthutsende foto’s van Klaas heb ik bij elkaar  gezet en je kunt ze via bovenstaande koppeling bekijken.
Plantsoenen en struwelen zijn heel belangrijk voor allerlei vogels, amfibieën en zoogdieren. Namens de VWG zal Joep Rooijmans dit ook aankaarten bij het overleg met IVN en de andere groene clubs in de Zuidwesthoek.

Actualisatie stikstofcijfers Noord-Brabant
Via Paranka ontvingen we een nota van H.A.G. Ronnes, Gedeputeerde Ruimte en Wonen van de Provincie, over de stikstofbelasting in Noord-Brabant. Het droeve nieuws is dat volgens de prognose de depositie in 2020 op slechts op 1% van de Brabantse Wal onder de kritische depositiewaarde (KDW) zal liggen. Op dit moment wordt de KDW hier overal overschreden. En dat tast alle bossen, vennen, stuifzanden en heidevelden op de Brabantse Wal aan. Zoals je ook kunt lezen in het bericht over de Tapuitkasten. De gras- en mostapijten, de vele stervende Zomereiken en berken die je tegenkomt, het zijn andere stille getuigen van de sluipende aantasting door stikstofbelasting.

Tot zover wat nieuwtjes uit de laatste weken, met vriendelijke groeten,

Hidde